6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) LEVOM GRUP GIDA GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, ürün satışı yapılan  levom.com.tr adresinden alışveriş yapan Müşterilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak MACUN MAH. 187. CAD. NO:54/97 YENİMAHALLE – ANKARA adresinde mukim Veri Sorumlusu Şirketimiz LEVOM GRUP GIDA ÜRÜNLERİ İNŞ. MAD. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş. tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına levom.com.tr adresinde yer verilmektedir.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.


A.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz ürünlerinin satışı levom.com.tr adresinden yapılmakta olup, sitemizden alışveriş yapan gerçek kişilerden TCKN, adres, ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel veriler elde edilmekte, ürün iadesi söz konusu olduğunda ise bedel iadesi halinde bu müşterilerin finas verilerinin elde edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu kişisel veriler sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile tarafımızca işlenmektedir. Bu kişisel verilerin işlenme amaçlarına C bendinde yer verilmiştir.


B.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

1.İletişim kurulması,

2.Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası,

3.Muhasebe kayıtlarının yapılması,

4.İhtilaf vuku bulması halinde hukuki işlem yapılması,

5.İade taleplerinin karşılanması,

6.Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması,

7.Talep ve Şikayetlerin karşılanması,

8.Sair tüm yasal yükümlülükler.


C.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz yetkilileri tarafında işlenmekte ve aşağıda yer verilen 3. Kişilerle ve taraflarla paylaşılmaktadır.

1.Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde Şirketimizin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla,

2.Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Yargı mercileri ve Şirketimizin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla,

3.Şirketimizin anlaşmalı olduğu kargo ve teslimata aracılık eden şirketlerle sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile müşteri siparişlerinin müşteriye ulaştırılması amacıyla,


D.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://www.organatura.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.KVKK Politikası

KVKK Başvuru Formu

6698 Sayılı KVKK Formu